TEAM, V. Jahrzeit. Jorzajt. S: I.M.O.N. Shoah: Intervention. Methods. Documentation., v. 7, n. 2, p. 101-116, 30 nov. 2020.