[1]
Halasi, Z. 2019. Duschehubka. S: I.M.O.N. Shoah: Intervention. Methods. Documentation. 2, 2 (Aug. 2019), 82–93.